Çevre Danışmanlık Hizmetleri / Çevre İzin & Lisans İşlemleri

  Daha önceki yıllarda emisyon, gürültü, atık su deşarj gibi izin konuları ile geri kazanım, bertaraf, ara depolama lisans konularını kapsayacak şekilde çevre izin/çevre izin ve lisans belgeleri çevre ve orman bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları almaktadır. Bu bağlamda firmamız çevre mevzuatı konusunda, çözüm ortağı olmaktadır.

  ÇEVRE İZNİ
  Çevre Kanunu uyarınca edinilmesi gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izni ifade eder.

  ÇEVRE LİSANSI
  Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ait teknik yeterliliği ifade eder.

  Alternate Text

  Çevre İzin & Lisans Aşamaları

  Geçici Faaliyet Belgesini alınması :
  Çevre mevzuatının EK-1 ve EK-2 listelerinde yer alan işletmeler geçici faaliyet belgesi için e-başvuru yapar. Elektronik başvuru dosyasında EK-3A ve EK-3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporların bulunması gerekmektedir. Geçici faaliyet belgesi e-başvuru dosyası bakanlık tarafından 30 gün içerisinde incelenir.

  Başvurunun bakanlık tarafından uygun bulunması durumunda işletmeye, gerekli bilgi, belge ve raporların tamamlanması için 1 yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilir. Geçici faaliyet belgesinin alınmasından itibaren en geç 6 ay içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisansının e-başvuru sürecini tamamlamaları zorunludur. Başvuru sürecinin tamamlanması aşamasında, EK-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar sunulur. Bu süre içinde başvuru tamamlanmaz ise geçici faaliyet belgesi iptal edilir.

  Çevre İzin & Lisans İçin Gerekli Ortak Evraklar

  1. ÇED Gerekli ya da Gerekli Değildir Kararı veya ÇED kapsam dışı olduğunu gösteren rapor.
  2. 3194 Sayılı İmar Kanunun Kapsamında:
   1. 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak:
    • Yapı kullanma izin belgesi.
    • İşletmede yapı kullanma izinleri bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname.
   2. 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak:
    • İşletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su faturası ve benzeri)
    • İşletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname
  3. Ticaret Sicil Gazetesi
  4. Kapasite Raporu
  5. İşletme Belgesi veya İşletme Belgesinden muaf olduğuna dair belge
  6. Vaziyet Planı
  7. İş Akım Şeması ve Proses Özeti